Vanaf 1 april 2022 gelden onderstaande voorwaarden om een subsidie aan te vragen: 
 • De aanvraag moet ingediend worden door een rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
 • Het project mag geen (potentie tot) winstoogmerk hebben*; 
 • Het project mag geen wetenschappelijke onderzoek of stages financieren; 
 • Het project mag niet slechts belangen van één of enkele individuen dienen; 
 • Het project is tijdelijk van aard (in principe maximaal 3 jaar); 
 • Het project mag niet evident (volledig) gefinancierd kunnen worden uit andere fondsen. 
Daarnaast kan het bestuur nog aanvullende voorwaarden stellen bij specifieke projecten om een goede besteding van de subsidie te garanderen. Daarom zijn er enkele voorwaarden die het bestuur naar redelijkheid gebruikt om de aanvraag te beoordelen: 
 • De aanvrager deelt alle door het bestuur gevraagde informatie ter beoordeling van de aanvraag, ter evaluatie van de realisatie en ter promotie van het Fonds**; 
 • Het project heeft als doel het bevorderen van studentenwelzijn en heeft hier een aantoonbaar effect op; 
 • Het project heeft als doel een knelpunt in het mentale en/of fysieke welzijn van studenten aan te pakken; 
 • Er is een duidelijke doelgroep vastgesteld en het project is van maatschappelijk belang voor deze doelgroep. Denk hierbij aan studenten in brede zin of een specifieke subgroep; 
 • De doelgroep is openbaar en toegankelijk voor een diverse populatie (redelijkerwijs); 
 • Het project heeft een meetbaar eindresultaat. 
Wanneer een project in de uitvoer of bij afronding toch blijkt af te wijken van de voorwaarden dan kan de subsidie teruggedraaid worden. Wanneer De subsidie niet volledig besteed wordt, zal de stichting dit geld terugvorderen of in overleg met de aanvrager een nader doel afstemmen.
 
*Wanneer er vermoeden is van een (potentie tot) winstoogmerk, bijvoorbeeld omdat de rechtspersoon een winstoogmerk heeft, dan kan de stichting aanvullende voorwaarden stellen om de publieke toegankelijkheid en integriteit van het project te beschermen.
**De aanvrager geeft ook toestemming aan het Fonds om deze informatie openbaar te maken, eventueel onder nader overeen te komen voorwaarden.
Wil je weten hoe je een rechtspersoon zoals bijvoorbeeld een stichting opricht? Kijk naar our toolkit. (Dutch only)
 

 Disclaimer 

 • Het bestuur kan per jaar een bedrag beschikbaar stellen;
 • Het bestuur kan afwijken van besluiten die genomen zijn door de Toetsingscommissie, om moverende redenen;
 • De gelden van het fonds staan onder toezicht van de Triodos Foundation.