Over het Studentenwelzijn Fonds

Het Studentenwelzijn Fonds ondersteunt projecten die bijdragen aan de verbetering en instandhouding van mentaal en fysiek studentenwelzijn. Dit doet zij middels beurzen. Voor onze werkzaamheden moeten wij gebruik maken van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of stichtingen. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor haar werkzaamheden verwerkt het Studentenwelzijn Fonds persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld:

 • naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en nationaliteit;
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummers en kaartgegevens, gegevens met betrekking tot krediethistorie en faillissements- of surseance status;
 • voor marketingdoeleinden, zoals:
  • promotionele doeleinden. Dit betreft onder andere het verzenden van nieuwsbrieven, tonen van informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op de website van SGV Nederland en daarbuiten, via advertentienetwerken en social mediakanalen zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn

Wij zullen alleen de voor onze werkzaamheden noodzakelijke gegevens verwerken. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw partner, kinderen, medeaanvragers, medewerkers, klanten of gegevens van personen in geval van noodsituaties), gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door het SGV-Fonds en hen wijst op deze privacyverklaring.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan het Studentenwelzijn Fonds informatie verzamelen bij derde partijen. Zo worden gegevens verwerkt ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen en raadpleegt het Studenten Welzijn Fonds daarom ook derde partijen voor gegevens met betrekking tot fraude (FRISS) en kredietwaardigheid (Focum).

Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze werkzaamheden worden opgevraagd. In deze gevallen heeft het Studentenwelzijn Fonds een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen.

Het Studentenwelzijn Fonds verwerkt de gegevens in het kader van haar takenuitvoering, waaronder

 • het leveren van de door u gevraagde beurs;
 • onderzoek naar doelmatigheid;
 • interne rapportage en statistische analyse;
 • evaluatie van projecten;
 • onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid;
 • onderzoek naar opgelegde sancties, validatie van gegevens, faciliteren van voorkoming, opsporing en/of onderzoek naar criminaliteit;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken Fonds-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor het Studentenwelzijn Fonds de gegevens verwerkt.

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, hanteert het Studenten Welzijn Fonds een procedure voor het op juiste wijze melden en afhandelen daarvan.

Automatische gegevensverzameling

Het Studentenwelzijn Fonds kan tijdens uw bezoek aan een SGV-website of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het Studentenwelzijn Fonds biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor het Studentenwelzijn Fonds om werkzaamheden (volledig) uit te voeren.

Gegevens van minderjarigen

Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:

 • recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door het Studenten Welzijn Fonds;
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is;
 • recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden;

Ø   recht op bezwaar tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens;

 • voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren. Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u een verzoek indienen via de mail of via onze website.

Het Studentenwelzijn Fonds bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient het Studenten Welzijn Fonds gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal het Studenten Welzijn Fonds de gegevens verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan info@studentenwelzijnfonds.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door het Studentenwelzijn Fonds, dan vernemen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen dan samen met u proberen om tot een passende oplossing te komen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop het Studentenwelzijn Fonds met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is vernieuwd op 24 april 2019.